Купить акции металлургических компаний

Опубликовано: 26.02.2018

видео купить акции металлургических компаний | видеo кyпить aкции метaллyргических кoмпaний

Прогноз стоимости акций Мечел и дивидендов на 2018 год

В пятницу, 13 октября купить акции металлургических компаний США подскочили в цене после того, как японская компания Kobe Steel Ltd сообщила, что ранее обнаруженная фальсификация ее данных может распространиться за пределы страны, что затронет порядка 500 компаний и может вызвать глобальные проблемы с цепочками поставок. К примеру, акции AK Steel Holding Corp, Nucor Corp, US Steel Corp и Steel Dynamics Inc выросли на утренних торгах от 2 до 6 процентов.

«Кризис Kobe Steel определенно помогает другим производителям стали», - так высказался по этому поводу главный эксперт по рынку стали Wunderlich Securities Арт Хоган.

«Если рассматривать конкурентоспособные отрасли производственного бизнеса, то если один из основных игроков оказывается выбитым, это почти всегда оказывается полезным другим игрокам» - добавил он.

Напомним, что скандал с третьей сталелитейной компанией Японии привел к падению ее акций на 9 процентов, снизив тем самым ее капитализацию на 1. 8 миллиардов долларов.

Кроме американских компаний, в выигрыше также оказались и бразильские металлурги. Их акции подскочили на 5 с лишним процентов.

Восстановлению цен на цветные металлы делает инвестиции в этот актив весьма привлекательными. Среди самых потенциально привлекательных инвестиций на фондовом рынке в конце 2017 года можно выделить купить акции металлургических компаний. По мнению аналитиков ИК « Прайм Капитал» сектор « металлы и добыча» может вновь выйти в лидеры и продемонстрировать динамику лучше рынка по итогам четвертого квартала, особенно компании, связанные с цветной металлургией. Это обусловлено дальнейшим ростом спроса на промышленные металлы до конца 2017 года на фоне увеличения производственной активности в Европе и США.

Финансовые аналитики ИК « Прайм Капитал» позитивно оценивают бумаги следующих эмитентов: « Северсталь» – в долгосрочной перспективе акции компании находятся в восходящем тренде, акции « Норильского никеля» и бумаги « Магнитогорского» металлургического комбината.

Что касается « Северстали» , то она является вертикально интегрированной компанией и выигрывает от повышения цен на уголь, которое в свою очередь трансформируется в повышение цен на сталь. На торгах среды после двух дней снижения, котировки акций « Северстали» возобновили рост. Отскок привел к восстановлению в район 880. В среднесрочной перспективе можно говорить о движении к отметкам 891– 895, после прохода которых цена начнет еще более уверенный рост.

uk

У п'ятницю, 13 жовтня придбати акції металургійних компаній США підскочили в ціні після того, як японська компанія Kobe Steel Ltd повідомила, що раніше виявлена фальсифікація даних може поширитися за межі країни, що торкнеться близько 500 компаній і може викликати глобальні проблеми з ланцюжками поставок. Приміром, акції AK Steel Holding Corp, Nucor Corp., US Steel Corp і Steel Dynamics Inc зросли на ранкових торгах від 2 до 6 відсотків.

«Криза Kobe Steel безумовно допомагає іншим виробникам стали», - так висловився з цього приводу головний експерт по ринку стали Wunderlich Securities Арт Хоган.

«Якщо розглядати конкурентоспроможні галузі виробничого бізнесу, то якщо один з основних гравців виявляється вибитим, це майже завжди виявляється корисним іншим гравцям»,- додав він.

Нагадаємо, що скандал з третьої сталеливарною компанією Японії призвів до падіння її акцій на 9 відсотків, знизивши тим самим її капіталізацію на 1. 8 мільярдів доларів.

Крім американських компаній, у виграші виявилися і бразильські металурги. Їх акції підскочили на 5 з гаком відсотків.

Відновлення цін на кольорові метали робить інвестиції в цей актив вельми привабливими. Серед найбільш потенційно привабливих інвестицій на фондовому ринку в кінці 2017 року можна виділити придбати акції металургійних компаній. На думку аналітиків ІК « Прайм Капітал» сектор « метали і видобуток» може знову вийти в лідери і продемонструвати динаміку краще ринку за підсумками четвертого кварталу, особливо компанії, пов'язані з кольоровою металургією. Це обумовлено подальшим зростанням попиту на промислові метали до кінця 2017 року на тлі збільшення виробничої активності в Європі і США.

Фінансові аналітики ІК « Прайм Капітал» позитивно оцінюють папери таких емітентів: « Северсталь» – в довгостроковій перспективі акції компанії знаходяться у висхідному тренді, акції « Норильського нікелю» і папери « Магнітогорського» металургійного комбінату.

Що стосується « Сєвєрсталі» , то вона є вертикально інтегрованою компанією і виграє від підвищення цін на вугілля, яке в свою чергу трансформується у підвищення цін на сталь. На торгах середовища після двох днів зниження, котирування акцій « Сєвєрсталі» відновили зростання. Відскік привів до відновлення в район 880. У середньостроковій перспективі можна говорити про рух до позначок 891– 895, після проходу яких ціна почне ще більш впевнене зростання.

видео купить акции металлургических компаний | видеo кyпить aкции метaллyргических кoмпaний

Акции крупных казахстанских компаний будут продаваться на базе финцентра «Астана»


Физлица смогут покупать ценные бумаги белорусских предприятий через Интернет

Навигация сайта
Реклама
Панель управления
Календарь новостей
Популярные новости
 • Страхование имущества: страховой случай, что делать? Застраховать имущество организации
  Как вы поняли, в данной статье речь пойдет о вопросах урегулирования убытков при страховании имущества. В самом начале мы как всегда рекомендуем успокоиться, так как если в течение нескольких минут

  Страхование ипотечного кредита
  Страхование является неотъемлемой частью процедуры оформления ипотеки. Оно может привести к удорожанию ипотечного кредитования, но вместе с тем становится гарантией возврата денежных средств банку и обеспечивает

  Страхование объектов недвижимости.
  В настоящее время понятие недвижимости приводится в ст. 130 Гражданского кодекса РФ. К недвижимым вещам относятся, в частности, земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что

  Обязательства по имущественному страхованию
  В статье 929 ГК РФ говориться, что по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в

  Основные преимущества коробочного страхования недвижимости
  Относительно новым продуктом на рынке страховых услуг является коробочное страхование. Этот продукт используется для множества объектов : движимого и недвижимого имущества, бизнеса, рисков, связанных

  Ст. 263 НК РФ с Комментариями 2016-2017 года (новая редакция с последними изменениями)
  1. Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по следующим видам добровольного имущественного страхования:

  Налоговый учет расходов на страхование имущества и ответственности
  Источник: журнал «Главбух» Чаще всего компании страхуют имущество и ответственность Такие услуги не облагаются НДС в силу подпункта 7 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Поэтому и ставить к вычету

  Страхование квартир Сбербанк от пожара и затопления — обязательно или нет?
  Страхование различных видов интересов прочно вошло в нашу жизнь. Под этим термином понимается специальная экономическая процедура, которая: осуществляется на основании действующего законодательства; подлежит

  Вопрос: Страхование имущества от кражи.
  Страхуемыми рисками имущества являются: кража со взломом; грабеж в пределах места страхования; грабеж при перевозке имущества к месту или из места страхования или совершение попытки указанных действий.

  Страхование жизни и здоровья при ипотеке: где дешевле, аккредитованные компании, сколько стоит?


 • Информация
  rss